Persbericht: Maatregelen tegen COVID-19: de Piratenpartij van België slaat alarm uit vrees voor privacy

De Piratenpartij van België heeft vernomen dat op 12 januari jongstleden een artikel over de privacy van burgers is toegevoegd aan het ministeriële besluit genomen in de strijd tegen COVID-19. Het betreffende artikel luidt als volgt:    

“In het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19, kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in de hoedanigheid van verwerker ten behoeve van alle diensten en instellingen die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, alsook van alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gezondheidsgegevens inzake het coronavirus COVID-19, contact-, identificatie-, tewerkstellings- en verblijfsgegevens met betrekking tot werknemers en zelfstandigen, verzamelen, samenvoegen en verwerken, met inbegrip van datamining en datamatching, met het oog op het ondersteunen van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten.” [onze cursivering]

De Piratenpartij sluit zich aan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de Liga voor Mensenrechten in hun bezorgdheid. Zij vinden dit artikel zeer verontrustend omdat het te vaag en onnauwkeurig is en de deur openlaat voor vele interpretaties. Dit is onaanvaardbaar wanneer het gaat om het verzamelen en verwerken van privé-gegevens.

Enkele maanden geleden eisten de Belgische Piraten al tevergeefs het ontslag van Frank Robben en de ontmanteling van het Informatieveiligheidscomité (IVC). De Piraten hebben vernomen dat deze instantie opnieuw een dubieuze rol speelt in deze kwestie en herhalen daarom hun eisen.

Dit nieuwe besluit is een zware klap voor het moreel van onze burgers die zich al veel moeite hebben getroost voor de vele maatregelen die zijn genomen. Bovendien is het een hellend vlak naar een totaal verlies van controle over onze privégegevens. Zonder transparantie, verantwoordingsplicht en eerbiediging van eenieders privacy kan er geen sprake zijn van een goed functionerende democratie.